น้ำตาคนไทยไหล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร แม้พระหัตถ์จะเจ็บ แต่ยังทรงงานเช่นเคย

23 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Loading...

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติตน ความว่า “โลกเราทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาสังคมก็ดูมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเรื่องนี้ เบื้องต้นทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นจริงก่อนว่าสังคมจะดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ ถ้าสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมจะไม่ก่อปัญหาให้สังคม

แต่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญขึ้น บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดี มีการศึกษาสูง นับว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของสังคม จึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี การเป็นคนเก่ง หมายถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และมีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความมาเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ

Loading...

ส่วนการเป็นคนดี หมายถึงมีคุณธรรมความสุจริต ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มายั่วยุ และสิ่งอันเป็นโทษทุจริตทั้งปวง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจพยายามฝึกฝน พัฒนาตนเองตามนัยที่กล่าวนี้ จะได้ช่วยกันปฎิบัติแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ดีที่เจริญมั่นคง”

Loading...

ขอบคุณภาพจาก FB_มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading...

error: