นาทีปิติห้วงหัวใจ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ทรงประคองพระหัตถ์ ‘พระมารดา’ ขณะประทานโล่แก่ข้าราชการ (ชมคลิป)

7 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.41 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Loading...

โอกาศนี้ ทรงเปิด “โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการแห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ”

ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และสาขา รวมทั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว

Loading...

จากการทรงงานในด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย และเพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี โอกาสนี้ ประทานสื่ออุปกรณ์ “เครื่องหมายที่ใช้ในการแสดงเจตนารมณ์” แก่ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด, โครงการเอชไอวีแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, สภากาชาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกอบการ

ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ในลักษณะแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิดระบบการประสานงาน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ซึ่งจะทำให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ได้รับผลกระทบด้านเอชไอวี ได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการลดการถูกตีตรา และขจัดการเลือกปฏิบัติได้มากขึ้น

Loading...

ตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดและสาขา ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ และให้ความรู้การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ หรือการตีตราบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี

ซึ่งปัจจุบันยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกี่ยวกับการเข้าทำงาน การศึกษาต่อ การใช้บริการทางการแพทย์ หรือการอาศัยร่วมกับผู้อื่นในชุมชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่เป็นปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของบุคคล

ชมคลิป

https://www.facebook.com/110287050322735/videos/2410106252403152/?t=91

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

Loading...

error: