‘ฐานะน้องชาย’ วินาทีซาบซึ้ง “ในหลวง ร.๙” ทรงคม “สมเด็จพระพี่นางฯ” ในงานราชพิธี “ชมคลิป”

7 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม หากใครยังจำภาพนี้ได้หรือมีโอกาสได้ชมภาพเคลื่อนไหวจะเห็นว่า   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ซึ่งทรงเป็น “พี่สาว” ทรงถอนสายบัวเมื่อพบกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งๆ ที่โดยสายเลือดแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ทรงมีพระชนมายุมากกว่า พระองค์ทั้งสอง ทรงมีความอ่อนน้อมซึ้งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังทรงไม่ลืมความเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาแต่หนหลัง แสดงออกถึงความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดี

Loading...

นอกจากนี้จะเห็นว่า ภายในงานพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงกราบในหลวง ร.๙ แต่จากนั้นไม่นาน ในหลวงทรงไหว้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กลับอย่างไม่ถือพระองค์ และหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา นับว่า ในหลวง ร.๙ ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้กับพสกนิกรชาวไทย

Loading...

อย่างไรก็ตาม ภายในพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน โดยมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงดำรงฐานันดรศักดิ์สูงกว่าทรงไหว้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ซึ่งดำรงฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่า เป็นภาพที่แสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหว่างสองพระองค์ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังทรงไม่ลืมความเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาแต่หนหลัง

นอกจากนี้ในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช­มีพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นพระโสทรเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จพระเจ­้าอยู่หัวถึง ๒ พระองค์ ด้วยทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสม­เด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนั­นต์มาโดยลำดับ รวมทั้งทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไท­ยทั่วไป

Loading...

จึงมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพ­ี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งนับเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในที่ได้รับ­การสถาปนาเป็นพระองค์แรกในรัชกาล โดยมีการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์แ­ละบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวังดังพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร ๗ ชั้น (สัปตปฎลเศวตฉัตร) ในราชพิธีพระศพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏความตอนหนึ่งดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ที่ทรงเคารพนับถือ ในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณมาแต่หนหลัง อีกทั้งทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นอเนกปริยาย เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไป เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกชนชั้นอาลัย ระลึกถึงพระคุณเป็นอันมาก…”

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา  SiamUpdates.com

Loading...

error: