โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ มนัส สร้อยพลอย และอดีตข้าราชการ 3 ราย

22 กุมภาพันธ์ 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 ราย

Loading...

นอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกและตริตาภรณ์มงกุฎไทย

นายประชา ธารแผ้ว อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Loading...

Loading...

error: