โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘กรองทอง สิริวชิรภักดิ์’ เป็น ‘พันตรีหญิง’

20 กุมภาพันธ์ 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

Loading...

1. ว่าที่พันโท ชลากร วัฒน์ธนนันท์ เป็น พันโท

2. ว่าที่พันตรี วรัฏฐา อริยา เป็น พันตรี

3. ว่าที่พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

Loading...

4. ว่าที่พันตรีหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ร้อยเอก ฤทัย วัชรจำรูญ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต เป็น ร้อยเอกหญิง

7. ว่าที่ร้อยโท มนตรี กุณะ เป็น ร้อยโท

Loading...

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

Loading...

error: