ทรงเข้มแข็งอย่างสง่างาม “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ในฉลองพระองค์ ‘เครื่องแบบตำรวจพลร่ม’ ครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์

24 พฤศจิกายน 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. เวลา 15.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

Loading...

โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เกษตรกร ในการศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมด้านการเกษตรต่อไป ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Loading...

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้กราบบังคมทูลข้อมูลโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม”หลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร และการบริหารจัดการน้ำโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ พร้อมด้วย นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

Loading...

การดำเนินงานในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 8-1-48 ไร่ ขุสระน้ำจำนวน 1 แห่ง ขุดนาปรับแต่งคันา จำนวน 7 กระทง พัฒนาระบบกระจายน้ำ จำนวน 3 ชุด ก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 9 หลัง ป้ายโครงการ ถัเก็บกักน้ำ และสะพานจำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำหุบกระพง เพื่อทอดพระเนตรและรับฟังการถวายบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำหุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกระพง และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ถวายบรรยายสรุปถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Loading...

error: