บุญตาคนไทย พระราชนัดดา(หลาน) ๔ องค์สุดท้าย ใน”รัชกาลที่ ๔” ที่ยังมีพระชนม์ชีพจนถึงปัจจุบัน 

22 พฤศจิกายน 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นบุญตาคนไทยโดยแท้ นี่คือเรื่องราวพระราชนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชบุตร ๘๒ พระองค์ พระราชนัดดา ๖๗๐ พระองค์ และที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบันเหลือ ๔ พระองค์ คือ

Loading...

มหาสาขาที่ ๑ ราชสกุลชยางกูร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป ทั้ง ๓ องค์นี้ หม่อมแหวนศุลี (บุญยมาลิก) เป็นหม่อมมารดา

๑. หม่อมเจ้าชายเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา และเป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ ๑๒ ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย (เป็นลำดับที่ ๓ ในฝ่ายชาย) ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๙๕ ปี

Loading...

๒. หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา และเป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ ๑๓ ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๘๙ ปี

๓. หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา และเป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ ๑๔ ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย (เป็นลำดับที่ ๔ ในฝ่ายชาย) ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๘๖ ปี

Loading...

มหาสาขาที่ ๒ ราชสกุลสวัสดิวัตน์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ หม่อมเร่ (บุนนาค) เป็นหม่อมมารดา

๔. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม คือ บุนนาค) พระองค์ยังทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และเป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ ๑๖ ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย (เป็นลำดับที่ ๕ ในฝ่ายชาย) ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๘๖ ปีขอบคุณที่มา เพจโบราณนานมา

Loading...

error: