พระจริยวัตรนอบน้อม ‘พระราชินีสุทิดาฯ’ ทรงคม(ไหว้) “ท่านผู้นี้” ในงานก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

20 พฤศจิกายน 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงรับการทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา –ตราดอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

Loading...

การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯ ไปยัง THE SEAT OF WISDOM (รูปปั้นแม่พระ) ทอดพระเนตรศาลาจตุรมุขไพจิตร และเสด็จฯ เข้าสู่ห้อง KING และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ที่ห้อง QUEEN แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับ คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด ต่อมาเสด็จฯ ไปยังชั้น 3 ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการและนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิต ที่ชั้น 6

Loading...

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ ไปยัง วัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสด็จฯเข้าภายในวัดพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภาวนาเริ่มพิธี ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติ

คุณ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาวิทยลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังสา ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Loading...

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อถวายงานและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และยังคงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถด้านต่างๆอาทิ หลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ หลักสูตรการบินทหารบกอากาศยาน ปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก หลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ทรงมีความสามารถผ่านการทดสอบ และได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และนับเป็นภาพแห่งความประทับใจถึงพระจริยวัตรอันนอบน้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ยกพระหัตถ์ทรงคม(ไหว้) พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อย่างสง่างดงาม

สำหรับ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่สอง ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ต่อมาได้เข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015

 

Loading...

error: