ตื้นตันหัวใจ วินาที “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิต พิการทางสายตา รับใบปริญญา (ชมคลิป)

20 พฤศจิกายน 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Loading...

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยทางเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้โพสต์เผยแพร่ภาพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Loading...

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 8 คน และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก โท และตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, ศิลปะ, ศิลปศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,023 คน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความตื้นตัน ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา เมื่อทางผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่า  BOONLUCKSA  @boonlucksa13  ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความพร้อมคลิปขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานใบปริญญาให้แก่บัณฑิตผู้พิการทางสายตา พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิตเพื่อรับใบปริญญา พร้อมระบุข้อความว่า….

Loading...

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตา”ชมคลิป

ขอบคุณที่มา เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , BOONLUCKSA  @boonlucksa13 

Loading...

error: