พระจริยวัตรงดงาม “เจ้าฟ้าทีปังกรฯ” เสด็จฯบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับ ‘สมเด็จพระสังฆราช’ (ชมคลิป)

16 ตุลาคม 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เวลา 09.52 น.วันที่ 15 ต.ค. 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Loading...

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล

จบแล้ว ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา แล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยทรงสนพระทัยในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอบถามถึงเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความสนพระทัย โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสอดแทรกคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรม การประพฤติพระองค์เป็นเด็กดี รู้จักหน้าที่ และความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น

Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเสด็จกลับประเทศไทยทุกครั้ง จะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทุกครั้งจะทรงใช้เวลาในการสนทนาธรรมเป็นเวลานาน

Loading...ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก TheRecorder TH

Loading...

error: