พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2 ธันวาคม 2019 | Slide
Loading...

จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีใจความสำคัญว่า

Loading...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Loading...


Loading...error: